Stadgar Långträsk Fiskevårdsförening

§ 1.  Föreningens namn skall vara Långträsk Fiskevårdsförening (LFVF).

§ 2.  Föreningens säte skall vara ordförandens eller kassörens adress.

§ 3.  Föreningen skall verka för att få till stånd fiskevårdsområden i Åby älvens  flöde i Piteå kommundelar samt Långträskån. Föreningen skall också sätta fisk i vissa sjöar för sportfiske. Hålla kurser i fiskevård, flugbindning m.m.

§ 4.  Medlemskap antas efter ansökan till föreningen samt att                      medlemsavgiften erlagts.

§ 5. Medlemsavgiften bestäms för ett år i taget och betalas årsvis. Medlemsavgiften gäller från betalning och ett år framåt.

§ 6.  Uteslutning kan beslutas av styrelsen om medlem uppenbart bryter mot föreningens syfte, inte betalar medlemsavgift eller annan skuld som kan påverka föreningens renommé .

§ 7.  Styrelsen består minst av 5 och max 13 ledamöter, Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år eller när ordföranden alternativt 2/3 av styrelsen så begär.

Ordförande 1 år

Kassör 2 år

Sekreterare 2 år

Ledamöter 1 år

Suppleant 1 år

Revisorer 1 år

Valberedning 2 år

Teckningsrätt för Långträsk Fiskevårdsförening har kassören samt ordförande, vilka fritt var för sig kan disponera föreningens internetbank och  bankgiro för föreningens räkning.

Lämna ett svar